• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

07052563     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือ ในการประชาสัมพันธ์แนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ในการเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ Covid-19 icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร