• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

170663     วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ การรับฟังปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการทำงาน การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563  icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร