• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

180663     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม การมีอุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่ม   icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร