• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

250663     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบนโยบายและแผนงานในการกำกับ ดูแลและส่งเสริม การชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม    icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร