• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

170763.2   วันที่ 17 กรกฏาคม 2563  นายณัฐพล  แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ธเนศ  เยื่องกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร   icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1  dontan

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสาร 

อาหารแห้ง แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน  
ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรสู้ภัย
COVID-19 
ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
       

 

nongsung1

 

แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563  แปลงใหญ่โคเนื้อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จำกัด   จังหวัดมุกดาหาร