• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

170763    วันที่ 17 กรกฏาคม 2563  นายถาพร  ณ นคร  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 11,12  ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โดยมี สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมประชุม  icon

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1  dontan

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสาร 

อาหารแห้ง แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน  
ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรสู้ภัย
COVID-19 
ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
       

 

nongsung1

 

แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563  แปลงใหญ่โคเนื้อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จำกัด   จังหวัดมุกดาหาร