• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560   สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรกรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่ม cell ต้นกำเนิด (นายวันชัย อุคำ) บ้านเลขที่ 19 หมู่7 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร     news

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร