• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 12-13  มิถุนายน ๒๕๖๐   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรม “โครงการการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรสู้ความเข็มแข็ง” ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน ๒ รุ่น ผู้เข้าอบรม ๑๐๕ คน ระหว่างวันที่ 12-13  มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแม่โขง และ ห้องแม่มูล  โรงแรมริเวอร์ซิตี้  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร    news  

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร