KSS1 3

                       สหกรณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร
                                      ณ วันที่ 1 มกราคม  2564
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร   จำกัด เมืองมุกดาหาร
3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด เมืองมุกดาหาร
5 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
6 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
7 สหกรณ์ปลูกพืชปลอดภัยมุกดาหาร จำกัด เมืองมุกดาหาร
8 สหกรณ์การเกษตรไทยพัฒนามุกดาหาร จำกัด เมืองมุกดาหาร
9 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาโพธิ์ จำกัด ดอนตาล
10 สหกรณ์ยางพารานาม่วง จำกัด ดอนตาล
11 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายาง  จำกัด ดอนตาล
12 สหกรณ์การเกษตรนาทาม-นาสมบูรณ์ จำกัด ดอนตาล
13 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลบ้านแก้ง ดอนตาล
14 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางหนองบอน  ดอนตาล
15 สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้ง จำกัด ดอนตาล
16 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
17 สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก จำกัด เมืองมุกดาหาร
18 สหกรณ์ยางพาราดงหมู จำกัด หว้านใหญ่
19 กลุ่มเกษตรกรจัดที่ดินคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
20 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสวาท หว้านใหญ่
21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนนิคมทหารผ่านศึกดงหมู หว้านใหญ่
22 กลุ่มเกษตรกรยางพาราโคกตะแบงพาฮั่ง เมืองมุกดาหาร
23 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงเย็น เมืองมุกดาหาร
24 สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้งโนนคำ จำกัด เมืองมุกดาหาร
25 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราดงมอน จำกัด เมืองมุกดาหาร
26 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคก จำกัด ดอนตาล
27 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
28 กลุ่มเกษตรกรยางพาราคำบง เมืองมุกดาหาร
29 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
30 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาสีนวน  จำกัด เมืองมุกดาหาร
31 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนตาล  จำกัด ดอนตาล
32 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางทรายน้อย  จำกัด หว้านใหญ่
33 กลุ่มเกษตรกรทำนามุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
34 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ไทร ดอนตาล
35 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าหมี ดอนตาล
36 สหกรณ์ประมงดอนตาล จำกัด ดอนตาล
37 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไทร  จำกัด ดอนตาล
38 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
39 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บางทรายน้อย หว้านใหญ่
40 กลุ่มเกษตรกรจัดที่ดินโคกกะเบา หว้านใหญ่
41 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านป่าชาด ดอนตาล
42 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงมอน เมืองมุกดาหาร
43 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่งขาม จำกัด หว้านใหญ่
ชำระบัญชีกรณีพิเศษ
1 สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด หว้านใหญ่
2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมืองมุกดาหาร  จำกัด เมืองมุกดาหาร
3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านใหญ่ จำกัด หว้านใหญ่
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาหว้านใหญ่ หว้านใหญ่
5 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จำกัด เมืองมุกดาหาร
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคก เมืองมุกดาหาร
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าไร่ ดอนตาล
8 สหกรณ์การเกษตรเมืองมุกดาหาร จำกัด เมืองมุกดาหาร