KSS2.1

kss2

สหกรณและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร
                                    ณ วันที่ 1 มกราคม  2564
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
1 สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด หนองสูง
2 สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านวังไฮ  จำกัด หนองสูง
3 สหกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรอำเภอหนองสูง  จำกัด หนองสูง
4 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มุกดาหาร จำกัด หนองสูง
5 ชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันออกเหนือ จำกัด หนองสูง
6 กลุ่มเกษตกรทำนาบ้านเป้า หนองสูง
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสูงเหนือ หนองสูง
8 สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด ดงหลวง
9 สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด ดงหลวง
10 สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองบัว จำกัด ดงหลวง
11 สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด ดงหลวง
12 กลุ่มเกษตรกรทำนาชะโนดน้อย ดงหลวง
13 กลุ่มเลี้ยงสัตว์ดงหลวง ดงหลวง
14 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว ดงหลวง
15 สหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย  จำกัด นิคมคำสร้อย
16 สหกรณ์การเกษตรเส้นไหมใบหม่อนกกแดง จำกัด นิคมคำสร้อย
17 สหกรณ์การกองทุนสวนยางอำเภอนิคมคำสร้อย จำกัด นิคมคำสร้อย
18 สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด    นิคมคำสร้อย
19 สหกรณ์ยางพารานาอุดม  จำกัด    นิคมคำสร้อย
20 สหกรณ์เครดิตยูเนียนคำหนองดวน จำกัด    นิคมคำสร้อย
21 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำบก นิคมคำสร้อย
22 สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด คำชะอี
23 สหกรณ์การเกษตรจัดที่ดินป่าดงภูสีฐาน จำกัด คำชะอี
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด คำชะอี
25 สอ.อส.และข้าราชการ อ.คำชะอี จำกัด คำชะอี
26 สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองปลาซิว จำกัด    คำชะอี
27 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
28 กลุ่มเกษตรกรทำนานาอุดม นิคมคำสร้อย
29 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง นิคมคำสร้อย
30 กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่ากลางสามัคคี นิคมคำสร้อย
31 กลุ่มเกษตรกรทำสวนโชคชัย นิคมคำสร้อย
32 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
33 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารากกแดง นิคมคำสร้อย
34 กลุ่มเกษตกรทำนาหนองสูง หนองสูง
35 กลุ่มเกษตรกรทำนาภูวง หนองสูง
36 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสงสูงใต้ หนองสูง
37 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนยาง หนองสูง
38 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนน้ำคำ หนองสูง
39 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เหล่าสร้างถ่อ หนองสูง
40 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านติ้ว ดงหลวง
41 กลุ่มเกษตรกรทำไร่กกตูม ดงหลวง
42 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ฟังแดง ดงหลวง
43 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแคน ดงหลวง
44 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านหนองหนาว ดงหลวง
45 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราแก่งนาง ดงหลวง
46 กลุ่มเกษตรกรทำนาคำชะอี คำชะอี
47 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเหล่า คำชะอี
48 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงาม คำชะอี
49 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านค้อ คำชะอี
50 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางบ้านโพนงาม คำชะอี
51 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนสังข์ศรี คำชะอี