ประจำปีงบประมาณ 2566

ปมแผนงาน1

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

         1.1 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                  0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบอำนวยการ) 

                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   ฝ่ายบริหารทั่วไป
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   นิคมสหกรณ์ดอนตาล
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   นิคมสหกรณ์ดงเย็น
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                                   - วารัตดา เนาวิรัตน์
                                   - ณรงค์ พรไธสง
                                   - ลัดดาวัลย์ เมืองโคตร
                                   - สินีนาฏ สีอ่อน
                                   - ปะราลี กลางประพันธ์
                                   - นันทิดา  ทองเภา
    
                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                                   - นราธิป  ไชยโคตร
                                   - นพดล  รัตนมาลัย
                                   - ไข่แก้ว  ชาปะวัง
                                   - ชนัญญา  กุลศักดิ์วิมล
                                   - รัตนา  สุวรรณศรี
                                   - ปิยะพร  ฤกษ์งาม
                                   - สุวิมล  แก้วสุวรรณ์
                                   - ธัญชนก  คำมุงคุณ

          1.2 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

                  0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  

                           0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
                               120357850นิคมสหกรณ์ดอนตาล     2
                               120357850นิคมสหกรณ์ดงเย็น  

2. แผนงานบุคคลากรภาครัฐ

    2.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

         กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหรกรณ์

         0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                 0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติการ  (Action Plan)

     2.2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

          กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน

         0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                 0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติการ  (Action Plan)

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  

      โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ดอนตาล)

4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

      4.1 โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

       4.2 โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

             กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า  

      5.1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

       5.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

       5.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

       5.4 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

       5.5 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
             กิจกรรมรอง  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

      6.1 โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

             0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                      0a047f96dbd09ad8e677d5dadb63bae11แผนปฏิบัติการ (Action Plan)