แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Action Plan)

1. บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
3. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
4. กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
5. เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9. สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรกร
10. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11. พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
12. พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
13. พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
14.ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์
15.การประกวดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
16.คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
17.การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์
18.ขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
19.พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
20.พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
21. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เกษตรทฤษฎีใหม่)
22. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล