งาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้รับผิดชอบ
  หน่วยงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จำนวนเงิน
1. แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1     โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

ฝบท. 103,500
2     โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กจส. 30,100
3     โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กพส. 69,700
4     โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart Farmer) กจส. 14,400
5     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กพส. 359,700
6     โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กพส. 131,960
7     โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร กพส. 72,400
8     โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กพส. 363,900
9     โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน นิคมฯ 428,000
10     โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กพส. 68,400
2. แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
11     โครงการ รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฝบท. 284,000
12     โครงการ รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝบท. 159,200
13     โครงการ พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 3,292,900
14     โครงการ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน) กจส. 55,400
15     โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต     กบส. 12,500
   และการตลาดติดตามเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร    
  ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ    
16     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 กจส. 42,100
17     โครงการ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ นิคมฯ 80,610
3. แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
18     รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ฝบท. 4,480,000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
19     โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กจส. 1,836,000
20     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กจส. 503,300
รวม 12,388,070