ดาวนโหลด 1

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1.  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมที่ 1 : 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

2.  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                กิจกรรมที่ 1  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมที่ 2  : งานบริหารทั่วไป และงานครุภัณฑ์สำนักงาน

                กิจกรรมที่ 3  : งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                กิจกรรมที่ 4  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

               กิจกรรมที่ 5  : พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

   
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

                โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมที่ 1  : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมที่ 2  : เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

                กิจกรรมที่ 3 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)


4. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

                โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                กิจกรรมที่ 1: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

                กิจกรรมที่ 2  : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวมรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตร

                กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร