ข้อมูลอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


 ฝ่าย/กลุ่มงาน/
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว      รวม     
   ฝ่ายบริหารทั่วไป  3  8 3 2 16
   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  2  - 2 - 4
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  4  - 1 - 5
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  3  - - - 3
   กลุ่มตรวจการสหกรณ์  1 - 2 -
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  4  - 3  - 7
   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  4  - 3 - 7
   นิคมสหกรณ์ดอนตาล  3 3  - 6
   นิคมสหกรณ์ดงเย็น  2 4  -  - 6
 รวมทั้งสิ้น  26 15  14  - 55

 

หมายเหตุ  :  ไม่นับรวมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                    (ก)     ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                    (ข)    ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
                    (ค)     ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป   
                    (ง)     ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
                    (จ)     ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 ฝ่ายบริหารทั่วไป
             1. จัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             2. พัฒนาการจัดการภายในองค์กรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
             3. จัดอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานการให้การบริการ
             4. จัดอบรมบริหารการใช้รถยนต์ของทางราชการและจัดทำทะเบียน ประวัติเป็นประจำ
             5. จัดระบบ ระเบียบการจัดทำบัญชีคงค้าง จัดทำงบเดือนโดยจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบันทันสมัย
             6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารเงินแผ่นดินด้วยสัมฤทธิ์ผล
             7. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้การบริการ แต่ละกิจกรรม เรื่องที่รับจากประชาชน สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และส่วนราชการอื่น
              8. เพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านงานธุรการ สารบรรณ
              9. สำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้งบประมาณจากกลุ่มงาน, ฝ่าย, นิคมสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนการในการจัดตั้งงบประมาณให้สัมฤทธิ์ผลขององค์กร
            10. กำหนดระยะเวลาการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ตามเงื่อนไขของเวลา
           11. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานและงบประมาณให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ของงาน
           12. จัดทำระบบข้อมูลครุภัณฑ์สำนักงาน ให้สามารถตรวจสอบได้

 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
          1. ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ (พรบ.2542) และกำหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          2. กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
          3. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชน
          4. ศึกษาวิเคราะห์การจัดตั้งและเลิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
          5. กำกับ ดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์
          6. กำกับ ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          7. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
          1. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          2. แนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสินค้า การบรรจุและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
          3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
          4. ส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูลด้านการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั้งในและต่างประเทศ
          5. ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการโครงกรพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 
          1. ชี้แจง แนะนำและสนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งติดตามและประเมินผล
          2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงานการบริหารบุคคล, การควบคุมภายในของสหกรณ์
          3. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาการลงทุนและการบริหารเงินทุนของสถาบันสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
          4. แนะนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ กลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดทำระบบบัญชี ให้เป็นปัจจุบันและสามารถปิดบัญชีได้ทุกกลุ่ม
          5. จัดอบรมฝ่ายจัดการสหกรณ์ ให้สามารถจัดทำระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบันและสามารถปิดบัญชีได้
          6. ดำเนินการตามโครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านสถาบันเกษตรกร และโครงการฟื้นฟูอาชีพหลังการลดภาระหนี้
          7. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

 

 ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
         1. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          2. ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการดำเนินงานสหกรณ์รวม  ทั้งปลูกสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์
          3. ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์   คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคำสั่งผู้ตรวจการสหกรณ์
          4. ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการธุรกิจ
          5. ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาสินค้า/บริการ การบรรจุหีบห่อและการตลาด
          6. รวบรวมปัญหา และความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 นิคมสหกรณ์  
               ( นิคมสหกรณ์ดงเย็น , นิคมสหกรณ์ดอนตาล  )
          1. จัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
          2. วางแผนและประมาณงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์
          3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณ์
          4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประเภทอื่น ตามที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย
          5. ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตนิคมสหกรณ์