แผนผังเว็บไซต์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

GAP dontan    
   
nongnoi naudom kumbong
สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 9”
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด
และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ 
นายเทวฤทธิ์  อนุสนธ์  
ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ 
วัชชิรา  ไชยคำภา  
ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
rich bankang1 nongsung1
"การปลูกข้าวในท่อซีเมนต์"
ของนายสมาน หาไชย รองประธานกรรมการ
สหกรณ์นิคมดงเย็น จำกั
กลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบลบ้านแก้ง
รับซื้อน้ำยางพาราเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563  แปลงใหญ่โคเนื้อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จำกัด   จังหวัดมุกดาหาร
 kumcha e1  dontan katin63

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสาร 

อาหารแห้ง แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน  
ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรสู้ภัย
COVID-19 
ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
       

กฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563