แผนผังเว็บไซต์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

durian durian1  
ทุเรียน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ทุเรียน สมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
coop65 donglong.jpg  kumcha-e2.jpg 
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร 2565

ข้าวไทบรู
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด
ข้าวเหนียว กข6
สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด  
GAP dontan somtreen  koksavat 

     "ส้มตีนวัว" สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด 

เนื้อแดดเดียว
กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสวาท 
nongnoi naudom kumbong
สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 9”
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด
และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ 
นายเทวฤทธิ์  อนุสนธ์  
ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ 
วัชชิรา  ไชยคำภา  
ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
rich bankang1 nongsung1
"การปลูกข้าวในท่อซีเมนต์"
ของนายสมาน หาไชย รองประธานกรรมการ
สหกรณ์นิคมดงเย็น จำกั
กลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบลบ้านแก้ง
รับซื้อน้ำยางพาราเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563  แปลงใหญ่โคเนื้อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จำกัด   จังหวัดมุกดาหาร
 kumcha e1  dontan katin63

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสาร 

อาหารแห้ง แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน  
ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรสู้ภัย
COVID-19 
ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
       

กฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563