วันที่ 30 มกราคม 2563  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร     news