วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  นายณัฐพล  แป้นนอก  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563  ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองสูงเหนือ  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร    news