วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2563  นายณัฐพล แป้นนอก  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คร้ังที่ 1/2563       news