รายงานผลการขับเคลื่อนงาน / โครงการสำคัญ
                                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

1.

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

   
2. โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   
3.

 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรก

   
4. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
   
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
   
7 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)