a11

 

1. ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf icon
2. ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf icon
3. กราฟข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf icon
4. กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf icon