banner info                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     - รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - ประกาศจังหวัด วาระจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดนครนายก ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

     - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

     - การออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย new 3

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาชนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) new 3

                                                                                                                               <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


bullet3  
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน จำนวน  34  แห่ง ดังนี้  icon 1289755 960 720

iconapp006 iconapp001 iconapp003 iconapp009    iconapp008

 

Icon active 03

 

 BannerLink

 planprubpung eproject banner standreport ITA_banner.jpg
Nocopy02.jpg imagesny.jpg bannerdown19 bannerdown18.png

 

  bu07กิจกรรมและผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายbu07


bullet3 ผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 bullet3

youtune65

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส
จังหวัดนครนายก  new 3
dd dd

bullet3 ผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 bullet3

dd
112

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

dd

100

โครงการระบบน้ำไนไร่นาฯ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสร้างบ่อชุมชน
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯLINE P2021312 145925

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

154542112 3506051952854304 8648018405144823772 o

งานวันสหกรณ์แ่หงชาติ ประจำปี 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก


bullet3 ผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 bullet3

119

กิจกรรม "ตู้ปันสุขสหกรณ์"

001

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

6

โครงการนำลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านจังหวัดนครนายก

6

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dd

2

26 กุมภาพันธ์ 2562
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

v2001 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก

hqdefault 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559

hqdefault 3 

โครงการส่งเสริมการออม
เพื่อพ่อขอทำดี

5889njqixmgqi3 

 

สาระความรู้สหกรณ์

bullet green altการจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ bullet green altประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
bullet green altการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ bullet green altคุณค่าสหกรณ์ / ความหมายคุณค่าสหกรณ์
bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altประเภทของสหกรณ์ / ประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท
bullet green altนิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ bullet green altอุดมการณ์/หลักการ/วิธีการสหกรณ์
bullet green altสหกรณ์คืออะไร / ความหมายของสหกรณ์ bullet green altการจัดตั้งสหกรณ์ / ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
bullet green altกำเนิดสหกรณ์ bullet green altจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
bullet green altประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย / ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย bullet green altข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น
bullet green altประวัติการสหกรณ์ bullet green altร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์