banner info                          

ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      - 
รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563  new2
      -
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร >> โครงการ   แนวทางการขับเคลื่อน  โปสเตอร์  QR code 

      - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2562
   
  -  สรุปรายงานผลกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2562 
      -  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      -  ผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
      -  กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ
      -  รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
      -  ลิ้งค์ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      -  การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
      -  รายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 เอกสารแนบ4 
      -  การให้บริการคู่มือประชาชน  

bullet3  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน จำนวน  30  แห่ง ดังนี้  icon 1289755 960 720

 

                                                                                                                                                           icon all cat

 

Icon active 03

 

 BannerLink

 planprubpung eproject banner standreport bannerdown18
banner anti coruption banner vara bannerdown19 bannerdown16

ITA banner

imagesny Nocopy02  panitanbanner

 

  bu07กิจกรรมและผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายbu07

6

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dd

2

26 กุมภาพันธ์ 2562
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

v2001 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก

hqdefault 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559

hqdefault 3 

โครงการส่งเสริมการออม
เพื่อพ่อขอทำดี

5889njqixmgqi3 

 

สาระความรู้สหกรณ์

bullet green altการจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ bullet green altประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
bullet green altการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ bullet green altคุณค่าสหกรณ์ / ความหมายคุณค่าสหกรณ์
bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altประเภทของสหกรณ์ / ประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท
bullet green altนิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ bullet green altอุดมการณ์/หลักการ/วิธีการสหกรณ์
bullet green altสหกรณ์คืออะไร / ความหมายของสหกรณ์ bullet green altการจัดตั้งสหกรณ์ / ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
bullet green altกำเนิดสหกรณ์ bullet green altจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
bullet green altประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย / ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย bullet green altข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น
bullet green altประวัติการสหกรณ์ bullet green altร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์