banner info                          

ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  new 3
     - รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  icon 1289755 960 720   new 3
     - ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563  icon 1289755 960 720  ครั้งที่ 50/2563  icon 1289755 960 720   new 3

bullet3
 ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      - การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้  แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์  แนวทางการดำเนินการบังคับคดี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา  แนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป  
      - แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ฉบับปี 2563 >>> แผนบริหารความต่อเนื่อง  แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง  
      - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  

      - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
      -
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  
      -
ประกาศการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  
      - 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
      - 
รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563  
      -
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร >> โครงการ   แนวทางการขับเคลื่อน  โปสเตอร์  QR code 

      - ประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563

bullet3  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน จำนวน  33  แห่ง ดังนี้  icon 1289755 960 720

 

                                                                                                                                                           icon all cat

 

Icon active 03

 

 BannerLink

 planprubpung eproject banner standreport bannerdown18
banner anti coruption banner vara bannerdown19 bannerdown16

ITA banner

imagesny Nocopy02  panitanbanner

 

  bu07กิจกรรมและผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายbu07

100

โครงการระบบน้ำไนไร่นาฯ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสร้างบ่อชุมชน
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯLINE P2021312 145925

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

154542112 3506051952854304 8648018405144823772 o

งานวันสหกรณ์แ่หงชาติ ประจำปี 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

119

กิจกรรม "ตู้ปันสุขสหกรณ์"

001

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

6

โครงการนำลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านจังหวัดนครนายก

6

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dd

2

26 กุมภาพันธ์ 2562
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

v2001 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก

hqdefault 

สัมภาษณ์ผู้จัดการ
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2559

hqdefault 3 

โครงการส่งเสริมการออม
เพื่อพ่อขอทำดี

5889njqixmgqi3 

 

สาระความรู้สหกรณ์

bullet green altการจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ bullet green altประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
bullet green altการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ bullet green altคุณค่าสหกรณ์ / ความหมายคุณค่าสหกรณ์
bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altประเภทของสหกรณ์ / ประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท
bullet green altนิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ bullet green altอุดมการณ์/หลักการ/วิธีการสหกรณ์
bullet green altสหกรณ์คืออะไร / ความหมายของสหกรณ์ bullet green altการจัดตั้งสหกรณ์ / ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
bullet green altกำเนิดสหกรณ์ bullet green altจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
bullet green altประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย / ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย bullet green altข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น
bullet green altประวัติการสหกรณ์ bullet green altร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์