ร่างระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

 

     1138529136แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

 

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

     bullet01เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 

         ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  

     bullet01คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     bullet01ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

 

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร) 

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร) 

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
         (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

     bullet01ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) 

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร) 

     bullet01ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

     bullet01ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

 

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

 

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

 

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

 

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

 

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

 

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

 

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

     bullet01คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน

     bullet01การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม

     bullet01การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

 

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

 

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์