11385297491  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  11385297491
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1296135916
 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  ประกอบด้วย  22  คู่มือ  ดังนี้
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  10  คู่มือ
 1.    คู่มือการรับจดทะเบียนสหกรณ์     (ใช้ไปพลางก่อน)
 2.    คู่มือรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์         (อนุมัติแล้ว)                       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จำนวน  5  คู่มือ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์   จำนวน  7  คู่มือ
 
 
หมายเหตุ :  สำหรับคู่มือสำหรับประชาชน อีก 16 คู่มือ นั้น สำนักงาน ก.พ.ร.ให้ใช้ไปพลางก่อน  อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
                                       5 3