ยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์

 1.   ส่งเสริมพัฒนาภาคกาคเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.   ส่งเสริมอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 3.   บริหารจัดการให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ใกล้กรุง
 4.   ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ