Information    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      - ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBIZ Portal) 

      - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     - รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - ประกาศจังหวัด วาระจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2565

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดนครนายก ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

     - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

     - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

     - การออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

     - ขอความอนุเคราะห์ประชาชนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - แบบลงทะเบียน สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Safe Covid)  
     - การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     - รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
     - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2562
    
  -  สรุปรายงานผลกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2562 
      -  ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      -  ผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
      -  กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ
      -  รวมภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
      -  ลิ้งค์ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      -  การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
      -  รายงานผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2561 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 เอกสารแนบ4 
      -  การให้บริการคู่มือประชาชน

bullet3  ข่าวสารน่ารู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ  2561

      -  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561
      -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มอาชีพ   หน่วยงานราชการ  
      -  ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 
      -  เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดนครนายก : การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" 
      -  คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  ภาพถ่ายกิจกรรม 
      -  เอกสารธรรมาภิบาลสีขาว ปี 2561 สหกรณ์สีขาวช่วงที่ 1  สหกรณ์สีขาวช่วงที่ 2  บริบท  ผู้ตรวจสอบกิจการกับคณะทำงาน  
      -  การประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      -  สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561 
      -  ประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู้การสอนภายในหน่วยงาน CPD  Unit  School กรมส่งเสริมสหกรณ์  
      -  การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3  เอกสาร 4  เอกสาร 5  
      -  คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual กองแผนงานด้านวางแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ

bullet3  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน จำนวน  34  แห่ง ดังนี้  icon 1289755 960 720

********************************************************************************************************************************************************

11385297491  VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน    (26/07/60)  

11385297491  แผนภาพการเชื่อมโยงตามนโยบายของ รมว.กษ.(เพื่อยกกระดาษ A4) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  

11385297491  เอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  

11385297491  ระบบดำเนินการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ 

11385297491  การค้นหาระยะทางกรมทางหลวง (ต่างจังหวัด) เพื่อประกอบการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

11385297491  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

11385297491  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ยกกระดาษ A4)  

11385297491  รายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2560 ระดับเขตตรวจราชการ ครั้งที่ 2 
        (เขตตรวจราชการที่ 3, 9)
 /   ตัวอย่างการยกกระดาษ A4 ของสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 3 , 9 

11385297491  แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

11385297491  แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี  

11385297491  ปฏิทินการประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์  ปี 2560

11385297491 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก