bullet11   ฐานข้อมูลกลางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  bullet11
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
 ผู้รับผิดชอบ
1 จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก จำแนกตามประเภท       กตส.
2 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครนายก จำแนกตามประเภทสหกรณ์      กจส.
3 สถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก      กจส.
4 จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก      กจส.
5 ความสามารถในการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ในจังหวัดนครนายก จำแนกตามประเภทธุรกิจ      กบส.
6 สัดส่วนธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก      กพส.
7 จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจเฉพาะประเภทธุรกิจที่สูงสุด      กพส.
8 จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์      กจส.
9 มูลค่าสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครนายก      กบส.
10 อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์      กพส.
11 จำนวนกลุ่มอาชีพในความแนะนำส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก      กพส.
12 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มอาชีพ      กพส.
13 สัดส่วนประเภทสินค้าหลักของกลุ่มอาชีพ      กพส.
14 จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับสหกรณ์ชั้น 1 , สหกรณ์ชั้น 2 , สหกรณ์ชั้น 3 , สหกรณ์ชั้น 4       กจส.
15 ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดนครนายกประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์      กบส.
16 ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครนายก      กบส.

 

  bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11bullet11