ITA ปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

flower1

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของจังหวัดนครนายก (ตัวชี้วัดที่ 1-5)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของจังหวัดนครนายก (ตัวชี้วัดที่ 6-8)

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของจังหวัดนครนายก (ตัวชี้วัดที่ 9-10)

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 ข้อ ข้อมูล  URL/Link Website แสดงรายละเอียด 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
O1  โครงสร้าง click
O2   ข้อมูลผู้บริหาร click
O3   อำนาจหน้าที่  pdf
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน click
O5  ข้อมูลการติดต่อ click
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง click
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ click
O8  Q&A click
O9  Social Network i fb
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
O10  แผนดำเนินงานประจำปี 2565  click
O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน click 
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 click
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน click
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ click
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  click
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ click
O17  E-Service
(การคัดสําเนาใบรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19)
click 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 click 
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน click
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 click
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ click
O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ click
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน click
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2564 click
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25  นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล (กรมส่งเสริมสหกรณ์) click
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (กรมส่งเสริมสหกรณ์) click
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กรมส่งเสริมสหกรณ์) click
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) click
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ pdf
O30  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ click
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนในการทุจริต
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  pdf

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 ข้อ ข้อมูล   URL / Link Website แสดงรายละเอียด
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
O34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  pdf
O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  youtune65
O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ click
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม pdf/click
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

new 3  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก

new 3  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครนายก