11385291361 โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 11385291361

sutucture

 


11385291361 
อัตรากำลัง 11385291361


ที่

ฝ่าย / กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อื่นๆ
1. สหกรณ์จังหวัดนครนายก 1 - - -
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 5 4 6
3. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  3  -   2  -
4. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3 2 -
5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2 -  2  -
6. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2  -  1 -
7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 4 - -
8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 3 1 -
 
รวมทั้งหมด

 20  5 12 6

                         
                                                                                                                                                                                                  ข้อมูล ณ  1 ตุลาคม 2565