11385297491  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 11385297491

                      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป- ว่าง -


 

waricha

                                    

                        นางสาววาริชา  แสงอ่อน
                     นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

       วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
                      โทรศัพท์ : 037-312557
                    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
          

 

    

                                                           พนักงานราชการ                                                             

 

jaravee2 kanokwan3 somjai2 tapanee2

นางจารวี  แก้วกำพร้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางกนกวรรณ   พูลประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธนญสร   โฉมศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา   :  ปวส. สาขาการบัญชี

โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวฐาปณี  บัวขาว

เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                           ลูกจ้างประจำ                                                          
 wasun2

 

 thanarat2


นายวสันต์  เดชเรือง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขา ช่างยนต์

โทรศัพท์ : 037-312557

 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

นายธนรัตน์  คุ้มภัย
พนักงานขับรถยนต์ ส2

วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขา ช่างยนต์

โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suntron3 paitoon3  sukhon2


นายสุนทร  จูสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่  3

 โทรศัพท์ : 037-312557

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายไพฑูรย์  ขันตี
พนักงานจัดเก็บเอกสาร บ2

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ : 037-312557

 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


นายสุคนธ์  เจียดเจียน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2

วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3

โทรศัพท์ : 037-312557

 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พนักงานจ้างเหมา

 
  suchart2.jpg  

            


 นายสุชาติ   บุญทาสิน
   พนักงานขับรถยนต์
   โทรศัพท์ : 037 - 312557

             
Jo2   suntron5
             นางสิยากร  ตระกูลวาปี
             พนักงานทำความสะอาด
          โทรศัพท์ : 037 - 312557
                 
              นางสาวสุนทร ช้างศิริ
             พนักงานทำความสะอาด
          โทรศัพท์ : 037 - 312557

 somchaiy   gide
                  
          นายสมชาย  พูลประเสริฐ
        พนักงานรักษาความปลอดภัย
        โทรศัพท์ : 037 - 312557

                 นายธนชัย  ฉิมสูงเนิน
          พนักงานรักษาความปลอดภัย
         โทรศัพท์ : 037 - 3123557