11385297491 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  11385297491


narong2 นายณรงค์   แปลงแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ : 037-312557
โทรศัพท์มือถือ : 098 - 2675223
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kanida4
นางคณิดา กิติพรพงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต)

โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


wongsathorn

นายวงศธร  พัชราพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail : -

narumon4

นางนฤมล  วงษ์อินทร์
นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา :  ปริญาตรีบริหารธุริจ (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.areerat noun
นางอารีรัตน์  นวลโฉม
นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.