11385297491  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 11385297491

 

napapat3

นางสาวณปภัช  เผ่าวณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  บช.บ. (บัญชีการเงิน)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 037 - 312557
                     โทรศัพท์มือถือ :  065 - 9965491                        
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. patteeya

นางสาวพัชรียาพร ทัดเที่ยง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ :  037 312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


permruthai
นางสาวเปรมฤทัย  ลือจันทึก
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

watchara kiti

นายวัชระ  กิติพรพงษ์
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม
โทรศัพท์ : 037 - 312557

E-maill :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sirintorn2

นางสาวศิรินธร  ศรีตะปัญญะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.