11385297491 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 11385297491

meaw  

นางสายชล  ลือมั่นคง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
สาขาสหกรณ์
โทรศัพท์ : 037 - 312557
โทรศัพท์มือถือ : 098 - 2737826

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


pisuth2

นายพิสุทธิ์  โคนพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 anan2

นายอนันต์  ขาวมาลา

นิติกร

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
โทรศัพท์ : 037 - 312557

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.