11385297491  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 11385297491


11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

(อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี)

ploy2

นางสาวพลอยไพลิน  แก้วมูลนา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
โทรศัพท์ : 037-312557
 E-mai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง

 

กลุ่มอาชีพ จำนวน 9 แห่ง

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด
6. ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางย่านซื่อ จำกัด1. กลุ่มสตรีสหกรณ์บุ่งเข้
2. กลุ่มสตรีสหกรณ์เลาคา
3. กลุ่มสตรีสหกรณ์ทำขนมบุ่งเข้
4. กลุ่มสตรีสหกรณ์นาหินลาด
5. กลุ่มอาชีพสหกรณ์โฮมสเตย์บุ่งเข้
6. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านบุ่งกะเบา
7. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ทำนากลุ่ม 22
8. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านวังพะเนียด
9. ว.กลุ่มแปรรูผลไม้ตำบลท่าทราย

 


                                                            11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

                                                                      (อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี)


chawala pol
นางสาวชวาลา  พลเวียง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

 

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง กลุ่มอาชีพ จำนวน 10 แห่ง
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรนครนายก จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดนครนายก จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาพระผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าช้าง
3. กลุ่มเกษตรทำนาหนองแสง
1. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากพลี
2. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกกรวด
3. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแขมโค้ง
4. กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนฯ
5. กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านจิกสูง
6. กลุ่มสตรีบ้านนอก
7. กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ศรีกะอาง
8. กลุ่มดอกไม้ใบบาง
9. กลุ่มเพาะเห็ดบานโคกประเสริฐ
10. กลุ่มทำน้ำพริกบ้านต้นกระบก

 


                                                           11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

                                                                      (อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี)

       panupong1 นายภานุพงษ์  มณีนาค
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

 

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครนายก จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเทพประทาน - คลองกระโดน จำกัด

1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะโพธิ์ 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกาะโพธิ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

3. กลุ่มเกษตรกรทำนาสาริกาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 


                                                           11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

                                                                      (อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี)

 

       pornpimol นางสาวพรพิมล  จันทร์สละ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail : -

สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1. สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด
2. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด
3. สหกรณ์บริการตำบลนาหินลาด จำกัด
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสาริกาผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าทราย