11385297491 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 11385297491

 


11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

(อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์)

 

chutikan นางสาวชุติกาญจน์  บุญสมภพ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 037-312557
โทรศัพท์มือถือ : 092 - 2751351
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สหกรณ์ จำนวน  7  แห่ง


กลุ่มอาชีพ  จำนวน 9 แห่ง
  

1.  สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด
2.  สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่า จำกัด
3.  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านนา จำกัด
4.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จำกัด
5.  สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่มั่นคง จำกัด
ุ6.  สหกรณ์เคหสถานบ้านพร้าวมั่นคง จำกัด
7.  สหกรณ์บริการตำบลบางปลากด จำกัด

1. กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้าบ้านคลอง 29
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บางอ้อ
3. กลุ่มทำน้ำพริกบ้านต้นกระบก
4. กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
5. กลุ่มดอกไม้ใบบาง
6. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านพิกุลแก้ว
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชปลอดภัยบ้านวังบัว
8. กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วงศรีกะอาง
9. กลุ่มเห็ดบ้านโคกประเสริฐ

 


11385297491 
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

(อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์)

chanikan

นางสาวชนนิกานต์  อินต๊ะวิชา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)
โทรศัพท์ : 037-312557
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 สหกรณ์ จำนวน  7  แห่ง

  กลุ่มอาชีพ  จำนวน 2 แห่ง
1. สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครนายก จำกัด
3. สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินองครักษ์ จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏฺิรูปที่ดินองครักษ์ จำกัด

5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชนบทปากคลอง 22 องครักษ์ จำกัด
6. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเหนือทด จำกัด
7. สหกรณ์บริการตำบลศีรษะกระบือ จำกัด

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรัทธาธรรม
2. กลุ่มทอเสื่อกกองครักษ์


11385297491 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ 11385297491

(อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์)

 

pantip2.jpg นางสาวปานทิพย์  จันทร์แจ้ง
นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 037-312557
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สหกรณ์ จำนวน  2  แห่ง

กลุ่มเกษตรกร จำนวน  5  แห่ง
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านช้างมั่นคง จำกัด
2. สหกณ์เคหสถานบ้านองครักษ์มั่นคง จำกัด

1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านพร้าว
2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านพร้าวผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาศีรษะกระบือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางปลากด
5. กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางสมบูรณ์