11385297491 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 11385297491

 

kotchaporn inti

                                        นางสาวกชพร  อินธิวงษ์
            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                    วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การเงิน) , บธ.ม. (การจัดการ)
                                     โทรศัพท์ : 037-312557
                               โทรศัพท์มือถือ : 098 - 2762639
                             E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       


supaporn pu
 

นางสาวสุภาพร  ภูถมทอง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 niyom hor
 

นางลภัสรดา  งามเจริญ

นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 jit jirapat
 

นางจิรภัทร  จันทร์เมืองปัก

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 037 - 312557
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.