วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2565” และ “ งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งรับทราบประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดนครนายก ตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งจังหวัดนครนายก ได้ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พุทธศักราช 2562 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม จังหวัดนครนายก จึงกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดนครนายก และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับถือปฏิบัติ