นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ,9 ได้ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก และเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผล การดำเนินงานตามแผนตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกตราด ประชุมผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรมZoom Meeting โดยมีนายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัด
นครนายก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก