วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเกษตรกร ชุมชน ในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ