วันอังคาร์ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวทรายทอง  ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด พร้อมด้วยนายณรงค์ แปลงแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นางสาวณปภัช  เผ่าวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก