วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมย่อยติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน/การปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางสมบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม