วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวกชพร  อินธิวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  นายณรงค์  แปลงแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นางสาวณปภัช  เผ่าวณิชย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  นางสาวพลอยไพลิน  แก้วมูลนา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปแนะนำสหกรณ์ให้ถือปฏิบัติเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนางสาวสุชาดา  ขันโคกกรวด นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวจันทนา  มูลละ นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก  เข้าร่วมหารือและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก