วันที่  24  พฤศจิกายน  2565  นางสาวทรายทอง  ประดับศรี  สหกรณ์จังหวัดนครนายก  มอบหมายให้ นางคณิดา  กิติพรพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เข้าแนะนำส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฏี โดยจัดให้มีการเรียนรู้วิชาสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี