วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก  พร้อมด้วยนางสาวปานทิพย์  จันทร์แจ้ง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จำกัด จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ , อำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก  ทั้งนี้ได้สอบถาม พูดคุย และรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จากคณะกรรมการ , สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์