วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก  เข้าประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก , สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 , วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายก  , โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ , รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาและเรื่องทั่วไป และสถานการณ์น้ำในจังหวัด เป็นต้น โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม