วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ , กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Big Data กับฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์