วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวทรายทอง  ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ  กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ผู้สอบบัญชี ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมติดตามผลการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องเป็นรายแห่ง รวมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหารือแนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร