วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงโครงการของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 4 โครงการ และแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 8 โครงการ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานในการประชุม