วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รับมอบต้นกล้ากัญชาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จำนวน 250 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทะเบียนตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 โดยให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้ามารับต้นกล้ากัญชาพันธุ์ไทยหางกระรอก คนละ 2 ต้น ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.