วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ภูถมทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการนักจัดการงานทั่วไป และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off วันดินโลก จังหวัดนครนายก ปี 2565 “Great food from good soil better life หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ สวนเกษตร โคก หนอง นา (หลังที่ว่าการอำเภอบ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด